Antonyms of "KATA"
What is the opposite of "KATA"

KATA

Search for SYNONYMS or ANTONYMS

FIND

Antonyms of "KATA"