Antonyms of "ZEBU"
What is the opposite of "ZEBU"

ZEBU

Search for SYNONYMS or ANTONYMS

FIND

Antonyms of "ZEBU"