Antonyms of "SOVKHOZ"
What is the opposite of "SOVKHOZ"

SOVKHOZ

Search for SYNONYMS or ANTONYMS

FIND

Antonyms of "SOVKHOZ"