Antonyms of "KOLKHOZY"
What is the opposite of "KOLKHOZY"

KOLKHOZY

Search for SYNONYMS or ANTONYMS

FIND

Antonyms of "KOLKHOZY"