Antonyms of "KOLKHOZ"
What is the opposite of "KOLKHOZ"

KOLKHOZ

Search for SYNONYMS or ANTONYMS

FIND

Antonyms of "KOLKHOZ"