Antonyms of "JOKEY"
What is the opposite of "JOKEY"

JOKEY

Search for SYNONYMS or ANTONYMS

FIND

Antonyms of "JOKEY"